Gedragscode - tuchtreglement

Op deze pagina vragen wij uw aandacht voor de afspraken die binnen de afdeling Voetbal en Korfbal gemaakt zijn in het kader van het normen en waarden project.

Aanpak:

 • Elke leider / trainer wordt verplicht om melding te maken van elk feit dat ingaat tegen de normen en waarden die wij hanteren binnen onze vereniging. Ook de scheidsrechters hebben deze mogelijkheid
 • Bij de eerste overtreding wordt de speler / speelster op de hoogte gebracht door de leider / trainer en wordt de speler / speelster disciplinair gestraft door de leider / trainer. Hiermee willen we de eerste verantwoordelijkheid voor gedragsveranderingen neerleggen bij de leider / trainer.
 • Voor jeugdspelers / jeugdspeelsters is er de mogelijkheid om z.g. taakstraffen toe te passen ( werkzaamheden op de accommodatie ).
 • Bij de tweede overtreding zal de speler / speelster uitgesloten worden voor één wedstrijd.
 • Bij de derde overtreding zal de speler / speelster uitgesloten worden voor vier wedstrijden.
 • Bij de vierde overtreding zal overgegaan worden tot royering van de speler / speelster. Dit alleen na uitdrukkelijke goedkeuring van de algemene vergadering van de S.V. Oostrum.

Wat is nu een overtreding van deze “gedragscode”?

Volgens ons is dat heel eenvoudig gezegd, als je geen respect hebt voor een ander, ben je in overtreding. Dan praten we over medespeler, tegenstander, scheidsrechter, leiding en publiek. Maar respect hebben is ook weer een heel breed begrip. Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat je je afmeldt als je een keer niet kunt komen trainen / voetballen, dat je naar anderen toe altijd “normaal”doet en dus dat je gemaakte afspraken respecteert! Wanneer je je dan een keer misdraagt op het veld of bij een training, loop je het risico om daarop aangesproken te worden.

U begrijpt natuurlijk wel dat we niet kunnen opsommen wat wel en niet door de beugel kan. Wij willen vooral een beroep doen op eenieders gezonde verstand. We zijn hier bezig met het uitoefenen van onze hobby, dat geldt voor de spelers / speelsters, maar ook voor de vele vrijwilligers. Deze hobby moet leuk blijven, voor iedereen!!

Per 20-05-2008 is door het Algemeen Bestuur van de S.V. Oostrum het tuchtreglement vastgesteld. Hier in zijn de afdeling Voetbal  en afdeling Korfbal gemachtigd om de leden te straffen die in strijd handelen met de Normen en Waarden. Hierin is ook de beroepsprocedure geregeld.

U zult ten allen tijde op de hoogte gehouden worden, wanneer zich iets voordoet dat ingaat tegen onze normen en waarden.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de S.V.Oostrum,

Bestuur afdeling Voetbal en Korfbal


 

GEDRAGSCODE  SV OOSTRUM

Een Lid van de Sport Vereniging Oostrum onderschrijft de volgende gedragscode:

Clubeigendommen: 
Bij alle clubs is enorm geïnvesteerd in terreinen, gebouwen e.d. om sporten mogelijk te maken.

1. Wees zuinig op clubeigendommen, zowel uit als thuis.

Vrijwilligers: 
Zonder vrijwilligers bestaat er geen vereniging. Dit geldt niet alleen voor bestuursleden, maar ook mensen achter de bar en vele anderen.

2   Behandel vrijwilligers en sponsoren met het nodige begrip en respect.

Scheidsrechters: 
Scheidsrechters leiden wedstrijden voor hun plezier en het plezier van de spelers.

3 Spelers en toeschouwers dienen de beslissingen van de scheidsrechters te respecteren.

Medespelers: 
Voetbal / korfbal is een teamsport, zonder anderen geen team.

4 Kom afspraken na. Altijd en op tijd.
5 Accepteer iedereen zoals hij/zij is. 6 Ondersteun elkaar.

Tegenstanders: 
Zonder tegenstanders geen wedstrijden.

7 Vertoon geen agressief gedrag. Zowel lichamelijk als verbaal. 
8 Provoceer elkaar niet. 
9 Behandel iedereen gelijk. Binnen, maar ook buiten het veld.

 Voor leden en bezoekers:

10  Respecteer het verbod op soft- en harddrugs
11  Respecteer de geldende rookverboden op sportcomplexen
12  Gedraag je conform de regels voor “Alcohol in sportkantines” 

 


TUCHTREGLEMENT  SV OOSTRUM

Het Algemeen Bestuur van S.V.Oostrum is bevoegd om overtredingen te bestraffen tenzij het tuchtreglement een ander orgaan aanwijst. (artikel 6 lid 3 onder a van de statuten van de Sportvereniging Oostrum. (S.V.O.)) Overtredingen, zoals bedoeld in artikel 6 van de Statuten worden in eerste aanleg bestraft door het Algemeen Bestuur van S V Oostrum, met uitzondering van het hierna bepaalde.


In de vergadering van het Algemeen Bestuur van SV Oostrum op 20-05-2008 is het volgende Tuchtreglement vastgesteld:


De besturen van de afdeling korfbal en voetbal zijn gemachtigd om leden van hun afdeling te straffen die in strijd handelen met het gestelde in de brochure “Normen en Waarden”  (gedragscode) van SV Oostrum dan wel in strijd handelen met het gestelde in artikel 6 van de Statuten.

Deze straffen kunnen zijn: (artikel 6 lid 4 onder a)

 • Berisping (terechtwijzing)
 • Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden van de afdeling voetbal of korfbal voor maximaal 4 wedstrijden.
 • Uitsluiting van deelneming aan wedstrijden en verdere activiteiten van de afdeling voetbal of afdeling korfbal voor een duur van maximaal 4 maanden.

Van het opleggen van een straf door het betreffende afdelingsbestuur wordt schriftelijk mededeling gedaan aan het lid van die afdeling. Tevens wordt door de betreffende afdeling schriftelijk mededeling gedaan bij het Algemeen Bestuur.

Beroep:

van een door het afdelingsbestuur opgelegde straf kan het betreffende lid beroep aantekenen bij het Algemeen Bestuur van SV Oostrum. Dit dient door het betreffende lid  schriftelijk te geschieden binnen een maand na ontvangst van de kennisneming. Bij behandeling van dit beroep door het Algemeen Bestuur hebben de AB-leden van de betreffende afdeling geen inspraak bij de besluitvorming. Van een opgelegde straf door het Algemeen Bestuur van SV Oostrum kan het betreffende lid, binnen een maand na ontvangst van de schriftelijke kennisneming in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.


  

REGLEMENT VERTROUWENSPERSONEN SV OOSTRUM

Waar hij staat, moet hij/zij gelezen worden

1. Het bestuur van SV Oostrum wijst minimaal twee personen aan die de functie van Vertrouwenspersoon voor de vereniging zullen vervullen;
2. Van deze personen is er minimaal één man en minimaal één vrouw; 
3. Een Vertrouwenspersoon hoeft geen lid van de vereniging te zijn dan wel te worden; 
4. De Vertrouwenspersonen hebben de volgende taak:

 1. voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers zijn zij aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag (artikel 5) 
 2. indien in eerste instantie een bestuurslid of andere vrijwilliger door de melder wordt benaderd, kan op verzoek van de betrokkene de Vertrouwenspersoon worden ingeschakeld
 3. het bestuurslid of de vrijwilliger dient de melder op deze mogelijkheid te wijzen 
 4. alleen met toestemming van betrokkene kunnen bestuursleden of derden in kennis worden gesteld en vindt zo nodig verder overleg plaats 
 5. de Vertrouwenspersoon belooft nimmer geheimhouding aan, tenzij het nodig is voor de totstandkoming van de hulpvraag en het gaat om een zeer korte tijdspanne 
 6. op verzoek van betrokkene kunnen bestuursleden of andere derden direct of in een later stadium aan het vertrouwensgesprek deelnemen 
 7. hij houdt van alle zaken een eenvoudige rapportage bij 
 8. hij brengt alleen met toestemming van betrokkene rapport uit bij het bestuur 
 9. hij begeleidt de aangever in het verdere verloop en eventuele aangifte bij politie van het ongewenste gedrag
 10. hij bemiddelt, beantwoord vragen, verwijst naar professionele hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert
 11. hij behandelt zaken in vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd
 12. hij adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende ongewenst gedrag en hoe dit is te voorkomen 
 13. hij kan eventueel in algemene zin, maar niet rechtstreeks voortvloeiend uit een vertrouwenszaak, ter preventie zaken publiceren op de website van SV Oostrum

5. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan : - interne criminaliteit - fraude - agressie en geweld - seksuele intimidatie en/of ongewenste intimiteiten - pesten - discriminatie - gebruik soft-  en/of harddrug 
6. In geval van een hulpvraag of klacht m.b.t. seksuele en/of ongewenste intimiteiten, licht de Vertrouwenspersoon het Algemeen Bestuur van SV Oostrum in en is daarmee ontheven van enige verantwoordelijkheid in de afhandeling van de kwestie
7. Een lid dat als Vertrouwenspersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd naar aanleiding van een actie die hij vanuit zijn functie als vertrouwenspersoon begaat, zolang dit niet tegen de reglementen en statuten van de vereniging en de eigen taakomschrijving van de vertrouwenspersoon ingaat;
8. Een Vertrouwenspersoon heeft de mogelijkheid om zich te bekwamen in zijn functie in overleg met en op kosten van de vereniging; 
9. De benoemende personen mogen eerst dan uit hun functie worden ontheven, als zij hier zelf toestemming voor geven of dit zelf verzoeken, indien zij vanwege een andere misdraging geroyeerd zijn of wanneer zij overleden zijn; 
10. Ten bate van het jaarverslag van de secretaris der vereniging geeft de Vertrouwenspersoon uiterlijk   31 mei elk jaar het aantal meldingen over ongewenst gedrag door aan het bestuur; 
11. Het Algemeen Bestuur van SV Oostrum maakt middels het jaarverslag van de secretaris in de jaarvergadering melding van het aantal klachten over ongewenst gedrag.

 

De vertrouwenspersonen zijn: (nader bekend te maken)

 

Bovenstaande gegevens kunnen (inclusief meldingsformulier) op de vorige pagina gedownload worden